เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน และทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาใช้วางแผนและให้การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤตและระยะสุดท้ายของชีวิต โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างครอบคลุมมิติทางการพยาบาล ทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา ฟื้นฟู ให้การดูแลแบบองค์รวม และยึดมั่นในกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความเอื้ออาทร ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้วยความใฝ่รู้ และด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และ/ หรือใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน