homeปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2
person
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3079

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน และทฤษฎีทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาใช้วางแผนและให้การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบนวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤตและระยะสุดท้ายของชีวิต โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างครอบคลุมมิติทางการพยาบาล ทั้งการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา ฟื้นฟู ให้การดูแลแบบองค์รวม และยึดมั่นในกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความเอื้ออาทร ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้วยความใฝ่รู้ และด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และ/ หรือใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)