เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สชฟ1/1,2,3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2. พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานและการทำงานของบริการเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Dynamic ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมอื่น ๆ การติดตั้งการบำรุงรักษาระบบ และจัดทำคู่มือ กรณีศึกษา