เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ( เรื่อง วงจรสีและวรรณะสี )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Kanrawee Jinpanich

โรงเรียนบ้านคงคาล้อม

                                                                 เรื่อง วงจรสีและวรรณะสี

หัวเรื่อง

            1.1ความหมายวงจรสี

            1.2 ความหมายของวรรณะสี

2. แนวคิด

            2.1วงจรสี  หมายถึง การนำเอาแม่สีธรรมชาติทั้ง3 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน มา ผสมกัน เกิดสีใหม่ และนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เรียกว่าวงจรสี รวม12 สี  หรือเกิดจากการผสมสีด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ

สีขั้นที่ 1 แม่สีผสมกัน สีขั้นที่ 2 ที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกัน สีขั้นที่ 3 เกิดจากนำเอาแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่ ๒  

2.2วรรณะสี หมายถึง สภาพของสีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ที่แบ่งได้ 2วรรณะ วรรณะร้อนวรรณะเย็น

            

 

3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

            3.1  หลังจากศึกษา  “ความหมายวงจรสี”  แล้ว นักเรียนสามารถอธิบายได้ถูกต้อง

            3.2 หลังจากศึกษา  “วรรณะสีร้อน– วรรณะเย็น”  แล้ว นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้วรรณะสีได้ถูกต้อง