เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(เรื่องครอบครัว My Family)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์

โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217

คำอธิบายรายวิชา

    ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟัง  ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คำสั่งง่ายๆตามแบบที่สั่ง