คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2555

คำอธิบายชั้นเรียน

1.0 หน่วยกิต  2 คาบ/สัปดาห์

มี 2 หน่วยการเรียนรู้  คือ

1. เซต

2. การให้เหตุผล