เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.0 หน่วยกิต  2 คาบ/สัปดาห์

มี 2 หน่วยการเรียนรู้  คือ

1. เซต

2. การให้เหตุผล