เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3(เรื่อง การผันวรรณยุกต์ )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

kunyaput mitsinlla

โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์

ผู้เรียนต้องรู้จักสระทั้ง 32 ตัวและอ่านพยัญชนะได้