ผู้สอน
นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศท 0033602 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30820

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจหลักการ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสารสนเทศ