เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาการคำนวน ม.4/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉลิมศักดิ์ ใหญ่นาคะศิริ

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของของแนวคิดเชิงคำนวณได้