นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2/3 เรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 22101)