นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เรียนวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส22101)