เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฉัตรชัย บุบผาดา

โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส ง 23102