เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61++ B.P.H (Community Health) (6142002 A+B ภาคปกติ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

(Bachelor of Public Health Program in Community Health)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Health)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.P.H. (Community Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

2. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและรายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยกำหนด

3. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

4. วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทาง ควบคุมกำกับ และประเมินผลแผนงานโครงการสาธารณสุขชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5. ใช้กระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาสุขภาพ

6. มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ เป็นที่ปรึกษาแนะนำฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนการดำเนินงานการเฝ้าระวังร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ

7. ใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

8. พัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้