การแปล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1543242  การแปล

หลักการแปล   ฝึกการแปลเอกสารงานเขียนทางธุรกิจ  รายงานการประชุม  งานเขียนเชิงวิชาการ  งานเขียนทั่วไป  ฝึกการแปลการสนทนา  การบรรยาย  การกล่าวสุนทรพจน์จากภาษาของผู้เรียนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาของผู้เรียน