เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา:

          อธิบายวิธีการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

          สมัครใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝากข้อความบนกระดานข่าว สร้างผลงานโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม และทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานและสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น

           เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม