homeED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)
person
ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3093

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

เป็นวิชาชีพครู บังคับ จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

สำหรับ อ.พิศมัย เปิดสอนใน 2 ชั้นเรียนได้แก่

ED211 B02 สำหรับ สาขาประถมศึกษา

ED211 B07 สำหรับ สาขาจิตวิทยาแนะแนว

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)