homeED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)
personperson_add
ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3093

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

เป็นวิชาชีพครู บังคับ จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

สำหรับ อ.พิศมัย เปิดสอนใน 2 ชั้นเรียนได้แก่

ED211 B02 สำหรับ สาขาประถมศึกษา

ED211 B07 สำหรับ สาขาจิตวิทยาแนะแนว

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)