เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา

เป็นวิชาชีพครู บังคับ จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต

สำหรับ อ.พิศมัย เปิดสอนใน 2 ชั้นเรียนได้แก่

ED211 B02 สำหรับ สาขาประถมศึกษา

ED211 B07 สำหรับ สาขาจิตวิทยาแนะแนว