เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1/2คอ(ทวิ) 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

รหัสวิชา 3001-2001

ระดับ ปวส.1/2คอ(ทวิ) 

ปีการศึกษา 1/2561