ผู้สอน
ไกรลาศ จิบจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว31102 ระดับชั้น ม.4/10


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30945

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                        เวลา 40 ชั่วโมง

          ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี การนาแนวคิดเชิง
คานวณพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ตลอดจนใช้ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
         โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้
ตรวจสอบการเรียนรู้ และนาเสนอผ่านการทากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา จนสามารถนาเอาแนวคิดเชิงคานวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
รวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่างๆ และความรู้จากศาสตร์อื่น มาประยุกต์ใช้ สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช้อย่างปลอดภัยมีจริยธรรม ตลอดจนนาความรู้ความเข้าใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและ
จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มี
จิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


ตัวชี้วัด
ว. 4.2 ม.4/1

รวม 1 ตัวชี้วัด

ครูผู้สอน
    ครูไกรลาศ  จิบจันทร์   เบอร์ติดต่อ 085-7642520