หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคพิเศษ รุ่น 09