หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคพิเศษ รุ่น 09