GISสำหรับผู้เริ่มใช้งาน


Teacher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
Current sign in at over 1 year ago

Title
GISสำหรับผู้เริ่มใช้งาน

Class ID
30964

School
มหาวิทยาลัยพะเยา

Description

การจัดการข้อมูลGISในงานด้านต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books