เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Active Learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายสิรภพ กาฬสุวรรณ

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

ห้องเรียน นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT