เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนในรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียน ส่งงาน ทบทวนเนื้อหาและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนได้ตลอด