เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 3 แนวคิด

1. แนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์

พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้น จะเกิดมาจากภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อม ภายนอกการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.แนวคิดการบริหารเชิงสังคมศาสตร์

 การประสานงานแก่หลักการประสานงานโดยระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหลักการประสานงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของงานหลักการประสานงานในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน

3.แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์

ทฤษฎีความต้องการ เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เชื่อว่าตอบสนองความต้องการ จะสามารถจูงใจคนให้ตั้งใจทำงานหรืออาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตามต้องการนั้นคือ ใช้ความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจให้ขยันทำงาน

 พฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซ้อนและมีอิทธิพลต่อผลสำเร็จขององค์การ  จะต้องตระหนักว่าบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดขององค์การ  สำหรับปัญหาด้านโครงสร้างขององค์การนั้น ส่วนใหญ่มาจากระหว่างผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจและผู้ปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังได้เน้นบทบาทของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่จะมีส่วนช่วยในการติดต่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพได้