เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ER 2204     การวิจัยเชิงปริมาณ                                             3(3-0)

                Quantitative Research                             

คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคิดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำผลการวิจัยไปใช้

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่