homeER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)
personperson_add
ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)

ผู้สอน
นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3102

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ER 2204     การวิจัยเชิงปริมาณ                                             3(3-0)

                Quantitative Research                             

คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคิดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำผลการวิจัยไปใช้

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)