ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)


ผู้สอน
นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ 3(3-0)

Class ID
3102

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

 

ER 2204     การวิจัยเชิงปริมาณ                                             3(3-0)

                Quantitative Research                             

คำอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคิดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำผลการวิจัยไปใช้

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)