เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English 6/6 ปี 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช /2551 กำหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 8  มาตรฐานและตัวชี้วัด 20  ตัวชี้วัด