เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา IS1 ม.3/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วัชระ คงแก้ว

โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัสวิชา I23201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างค์ความรู้

ครูวัชระ  คงแก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์