ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)


ผู้สอน
นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)

Class ID
3103

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

 

ER 2309     โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1                3(3-0)

                Computer Program for Measurement and Research 1  

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) และการสร้างแฟ้มคำสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)