homeER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)
personperson_add
ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)

ผู้สอน
นาย ไพรศิลป์ ปินทะนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3103

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ER 2309     โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1                3(3-0)

                Computer Program for Measurement and Research 1  

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) และการสร้างแฟ้มคำสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)