เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ER 2309 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ER 2309     โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1                3(3-0)

                Computer Program for Measurement and Research 1  

คำอธิบายรายวิชา 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) และการสร้างแฟ้มคำสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ

 

รายวิชาเอกเลือก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)

สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่