เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Foundation Mathayom 5/9

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 จากหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 ได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลเพือให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้จากตัวชี้วัด สิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้ในการการวัดผลและประเมินผล