เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

300-13002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)

(English for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

หมายเหตุ : ชั้นเรียนนี้ใช้เฉพาะสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป เท่านั้น