เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาการคำนวน ว21181 ม.1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐภัทร ริ่มไทยสงค์

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รหัสวิชา ว21181 ชื่อรายวิชา วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต