เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บไซต์ระดับชั้น ม.3 รหัสวิชา ง23243 (กลุ่ม 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรม สำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ อัพโหลดเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานงานร่วมกับผู้อื่นสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน และผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ คิดสร้างสรรค์ อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริต

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจและจัดการเว็บไซต์
4. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการแทรกและจัดการกับข้อความบนหน้าเว็บ
5. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพลงหน้าเว็บเพจ
6. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการสร้างและจัดการกับตาราง
7. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเว็บเพจในลักษณะต่าง ๆ
8. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบเว็บเพจด้วยเฟรม
9. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มลูกเล่นด้วยมัลติมีเดีย
10. มีความเข้าใจพร้อมกับประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บไซต์สู่โลกอินเทอร์เน็ต

ติดต่อครูผู้สอน

ชื่อ : นายไกรลาศ  จิบจันทร์ ชื่อเล่น : ครูไกร 
เบอร์ติดต่อ : 085-7642520
อีเมล์ : [email protected]