PHP training group for uthaiwisdom 1/2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาษา php หลักสูตรเร่งรัด รุ่นที่ 1 / 2555 

5 ครั้ง 10 ชม. ในระยะเวลา 2 เดือน