ม.2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ