เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English ม. 5/3 ปี 2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสนทนาโต้ตอบเพื่ออธิบายและชี้แจงเหตุผล  ที่คนทั่วไปใช้ในการแก้ตัว พูดและเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสาร สืบค้นหาความรู้ได้ด่วยตนเอง