4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบการประยุกต์ทางด้านมัลติมีเดีย 
การกำหนดความต้องการของระบบมัลติมีเดีย 
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย 
เครื่องมือที่ในการออกแบบระบบ มาตรฐานของรูปแบบแฟ้มกราฟิกทางด้านมัลติมีเดีย 
การวิจัยและการแสดงผลทางด้านมัลติมีเดียที่เหมาะสม 
หลักการสร้างมัลติมีเดีย สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับมัลติมีเดีย 
การทดสอบและประเมินผลงาน การบำรุงรักษา และการจัดทำเอกสาร กรณีศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย