home4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย
personperson_add
4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

ผู้สอน
อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3115

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบการประยุกต์ทางด้านมัลติมีเดีย 
การกำหนดความต้องการของระบบมัลติมีเดีย 
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย 
เครื่องมือที่ในการออกแบบระบบ มาตรฐานของรูปแบบแฟ้มกราฟิกทางด้านมัลติมีเดีย 
การวิจัยและการแสดงผลทางด้านมัลติมีเดียที่เหมาะสม 
หลักการสร้างมัลติมีเดีย สถาปัตยกรรมของเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับมัลติมีเดีย 
การทดสอบและประเมินผลงาน การบำรุงรักษา และการจัดทำเอกสาร กรณีศึกษาการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)