ผู้สอน
ยุทธนา นามดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาและวัฒนธรรม วิชาชีพครู หมู่ ๕


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31178

สถานศึกษา

BRU


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ