การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4122105A

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและระบบการทํางานระหว่างองค์กร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ฝึกปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร