เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4122105A

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและระบบการทํางานระหว่างองค์กร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ฝึกปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร