homeหลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z
person
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3120

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายราชวิชา

แนะนำความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)