เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักของกลยุทธในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา วัฏจักรของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ส่วนสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ เช่น สิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดการคณะทำงาน การจัดการเวลาและทรัพยากรของโครงการ เป็นต้น