homeการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A
personperson_add
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษา 4123103A

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3121

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักของกลยุทธในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ศึกษา วัฏจักรของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ส่วนสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ เช่น สิ่งแวดล้อมของโครงการ การจัดการคณะทำงาน การจัดการเวลาและทรัพยากรของโครงการ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)