เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6002403 / EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วัฎจักรของการพัฒนาโปรแกรม วิเคราะห์และประเมินถึงความต้องการ โครงสร้างของการออกแบบ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ การนำซอฟต์แวร์กลับมาใช้ คู่มือและเอกสารประกอบการใช้ และการจัดการโครงสร้างการพัฒนาซอฟต์แวร์

          Cycle of application development Analyze and assess the needs The structure of software design, development, implementation and maintenance of software navigation software re-use. Manuals and documentation The structure and management of software development.