เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EAD 629 การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resource Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                ความหมาย แนวคิด และหลักการของการบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา นโยบายการคลังและการจัดทำงบประมาณของรัฐ การวิเคราะห์งบประมาณ การวางแผนกระบวนการดำเนินงาน การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การรายงาน และการตรวจสอบภายในของสถาบันทางการศึกษา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ การจัดสรรและการบริหารงานงบประมาณการศึกษา ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การอุดหนุนผู้เรียน ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณการศึกษา การจัดระบบการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา