เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการบัญชีต้นทุน 1 BAC204

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

     1.1 ความสำคัญของการบัญชีต้นทุน

     1.2 วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน

     1.3 ขอบเขตของการบัญชีต้นทุน

     1.4 ความสัมพันธ์ของการบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร

     1.5 วิชาชีพนักบัญชี