เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อเข้าใจหลักกการปละกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ