คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ


ผู้สอน
ชลธิรา อาลัยจิตต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

Class ID
31228

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

1.เพื่อเข้าใจหลักกการปละกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)