เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

61-1 4943601-55 สังคมวิทยาการสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-1 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (Public Health Sociology) 2(2-0-4)

สังเขปรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยากับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และการสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ