homeศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)
person
ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3126

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

เป็นวิชาที่สังกัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanity) ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นมนุษย์

เนื้อหาในรายวิชานี้ มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยเฉพาะทักษะการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่ทักษะทางภาษาอื่น ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)