เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

เป็นวิชาที่สังกัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanity) ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นมนุษย์

เนื้อหาในรายวิชานี้ มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยเฉพาะทักษะการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่ทักษะทางภาษาอื่น ๆ