ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)


ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

รหัสวิชา
3126

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายวิชา

 

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

เป็นวิชาที่สังกัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanity) ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นมนุษย์

เนื้อหาในรายวิชานี้ มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยเฉพาะทักษะการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่ทักษะทางภาษาอื่น ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books