homeศท๐๓๑ (กลุ่ม ๓๗)
personperson_add
ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๓๗)

ผู้สอน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๓๗)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3127

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

เป็นวิชาที่สังกัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อันเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanity) ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นมนุษย์

เนื้อหาในรายวิชานี้ มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

โดยเฉพาะทักษะการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะนำไปสู่ทักษะทางภาษาอื่น ๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)