เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย (Sec.02) ภาคเรียนที่ 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

EC 3111 ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

Language and Literacy for Early Childhood Children  3(2-2-5)

ความหมายและมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0-6 ปี การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการฟัง การพูด การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมการสอนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา การประเมินพัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย