เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CI 4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1 (Sec.01 & 02) ภาคเรียนที่ 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

CI  4606 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย 1

     ความหมายและความมุ่งหมายของวิธีสอนการศึกษาปฐมวัย วิธีการสื่อสารในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการทักทาย การสนทนา การใช้คำถามคำตอบในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการกระตุ้นความสนใจ การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการเล่านิทานในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการใช้บทเพลงในชั้นเรียนปฐมวัยวิธีการใช้เกมในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการใช้บทท่องจำ คำคล้องจองในชั้นเรียนปฐมวัย วิธีการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายในชั้นเรียนปฐมวัย และวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองในชั้นเรียนปฐมวัย