เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 3200-0010 (ศูนย์ธารโต 1/2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-3

 (Computer and Maintenance)จุดประสงค์รายวิชา

 เพื่อให้1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์

4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

2. ติดตั้ง ใช้คำสั่งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

3. ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และบำรุงรักษาตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถะประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์