เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 3801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.13) ... ภาคเรียนที่ 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Observation and Participation in School 1)

          ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของห้องเรียน งานและหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำชั้น พฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียนในสถานการณ์จริง ฝึกเป็นผู้ช่วยครูเกี่ยวกับงานธุรการชั้นเรียน งานจัดการเรียนรู้ หรือ งานสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 สัปดาห์