ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ sec. 02 พฤหัสบดี เวลา 8.00 -11.00 น.
ผู้สอน

ทิพย์เกสร กำปนาท

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ER 2101 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ sec. 02 พฤหัสบดี เวลา 8.00 -11.00 น.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
31307

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ER 2101    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                                            3(3-0-6)

               Measurement and Evaluation of Learning

คำอธิบายรายวิชา                     

           ความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.